Servisné číslo 0949 256 799, 0904 646 932

Zásady ochrany osobných údajov

 • Zákazník dáva spoločnosti Ján Nagy N TRAVEL  podľa zákona na OOÚ, výslovný a dobrovoľný súhlas so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov uvedených na objednávke alebo v zmluve alebo poskytnutých v súlade s poskytnutou recenziou podľa týchto Podmienok (vrátane obrazových snímok). Zákazník vyhlasuje a zodpovedá za to, že je oprávnený udeliť vyššie uvedený výslovný a dobrovoľný súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov i za všetky osoby zobrazené na obrazovej snímke v súlade týchto Podmienok. Poskytnuté osobné údaje nebudú spoločnosťou Ján Nagy N TRAVEL  spracované na iné účely ako na účely ponúkania služieb cestovnej agentúry a ponúkanie a predaj zájazdov a iných služieb pod obchodnou značkou Ján Nagy N TRAVEL  a na účely uverejnenia recenzií v súlade týchto Podmienok, a to po neobmedzenú dobu a v rozsahu poskytnutých údajov.
 • Pokiaľ je medzi poskytnutými údajmi elektronický kontakt na Zákazníka, Zákazník súhlasí so zasielaním obchodných informácií zo strany spoločnosti Ján Nagy N TRAVEL  a to k účelom podľa článku 8.1 týchto Podmienok. Zákazník môže tento súhlas odmietnuť uvedením jednoduchej poznámky „Nezasielať obchodné informácie“ do časti „Požiadavka/prianie klienta“ uvedenej v Zmluve.
 • Osobné údaje Zákazníka môžu byť sprístupnené iba príslušným cestovnej kancelárii , a to za účelom plnenia Zmluvy a pre účely spracovania osobných údajov v rozsahu podľa predchádzajúcej vety.
 • Ak Zákazník požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov v súlade s § 28 zákona OOÚ, je Ján Nagy N TRAVEL  povinná túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať. Zákazník, ktorý zistí alebo sa domnieva, že Ján Nagy N TRAVEL  vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať spoločnosť Ján Nagy N TRAVEL  o vysvetlenie alebo požadovať, aby Ján Nagy N TRAVEL  odstránila takto vzniknutý stav; najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak nevyhovie Ján Nagy N TRAVEL  žiadosti podľa predchádzajúcej vety, má Zákazník právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov (toto právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov so svojím podnetom môže využiť aj priamo). Ochrana osobných údajov a ich spracovanie bude realizované v súlade so ZOOÚ. Ďalšie prípadné osobitné práva Zákazníka tu nespomenuté upravuje ustanovenia § 28 ZOOÚ.

Ďalšie práva a povinnosti strán

*  Príslušná cestovná kancelária, je povinná pred uzavretím zmluvy v katalógu, ponuke, na svojich webových stránkach, na svojej predajni, v týchto Podmienkach dostupných kedykoľvek na Webe alebo v rámci Mobilnej aplikácie či iných podmienkach príslušnej cestovnej kancelárie, prípadne inou preukázateľnou formou pravdivo, zrozumiteľne, úplne a riadne informovať Zákazníka o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie Zákazníka o kúpe Zájazdu, najmä o:

–    termíne zahájenia a ukončenia Zájazdu, 
–    cene Zájazdu, vrátane časového rozvrhu platieb a výške zálohy, 
–    prípadoch, kedy je Zákazník povinný zaplatiť CK odstupné pri odstúpení od Zmluvy, a o výške tohto odstupného, 
–    mieste určenia cesty alebo pobytu, 
–    druhu dopravného prostriedku (hlavné charakteristické znaky alebo triedy), 
–    ubytovaní (poloha, kategória, stupeň vybavenosti a hlavné charakteristické znaky) – mapa o umiestnení ubytovania uvedená na Webe či v rámci Mobilnej        aplikácie môže byť iba orientačná, 
–   stravovaní, 
–   predpokladanej trase cesty, vrátane časov a miest zastávok, 
–   pasových a vízových požiadavkách pre občanov Slovenskej republiky a zdravotných formalitách, ktoré sú nutné pre cestu a pobyt, a o zvyčajných cenách a lehotách pre ich vybavenie, 
–   tom, či je pre Zájazd požadovaný minimálny počet zákazníkov vrátane termínu, kedy najneskôr pred odjazdom musí byť Zákazníkovi oznámené, že nebolo       tohto minimálneho počtu dosiahnuté a cestovná kancelária Zájazd zruší, 
–   rozsahu a podmienkach poistenia záruky pre prípad úpadku cestovnej kancelárie (rozsah poistného plnenia, podmienky pre uplatnenie nároku Zákazníka,         poisťovňa, s ktorou má uzatvorené poistenie), 
–   programe v mieste pobytu, 
–   lehote, v ktorej môže Zákazník oznámiť, že sa Zájazdu miesto neho zúčastní iná osoba, pokiaľ sú dôvody pre jej stanovenie, a o podmienkach, ktoré musí         účastník zájazdu spĺňať, pokiaľ sú dôvody pre ich stanovenie, 
–   možnosti uzatvoriť individuálne poistenie Zákazníka pre cesty a pobyt vrátane poistenia pre prípad, že Zákazníkovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho               odstúpením od Zmluvy, pokiaľ toto poistenie nie je zahrnuté v cene Zájazdu. 

 • Príslušná cestovná kancelária, je povinná Zákazníkovi písomne poskytnúť najneskôr 7 dní pred zahájením Zájazdu podrobné informácie, ktoré nie sú obsiahnuté v Zmluve alebo katalógu a ktoré sú pre Zákazníka dôležité. Týmito informáciami sa rozumejú hlavne tie uvedené v §741d odst.1 zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
 • Spoločnosť Ján Nagy N TRAVEL v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č 2111/2005, o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, informuje Zákazníka o totožnosti leteckých dopravcov, ktorí majú zákaz na prevádzkovanie leteckej dopravy v Spoločenstve: http://www.caa.sk (tzv. „Black List“).
 • Každý Zákazník je po návrate zo Zájazdu požiadaný o vyplnenie dotazníka zhrňujúceho a hodnotiaceho priebeh Zájazdu, jednotlivé služby cestovnej kancelárie  a , ubytovacie zariadenia atď. a jeho spokojnosť s nimi. Odoslaním recenzie Zákazník dáva výslovný súhlas k uverejneniu tejto recenzie, vrátane svojho mena a priezviska, na webových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou Ján Nagy N TRAVEL v súlade s článkom v  týchto podmienkach.Pokiaľ budú súčasťou recenzie aj obrazové snímky, odoslaním takýchto snímok v rámci recenzie poskytuje Zákazník spoločnosti Ján Nagy N TRAVEL bezodplatný súhlas na použitie týchto snímok podľa §  40 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len “Autorský zákon”) za účelom propagácie a reklamy činnosti spoločnosti Ján Nagy N TRAVEL, a to bez akéhokoľvek časového či iného obmedzenia a pre všetky spôsoby použitia diela podľa Autorského zákona. V rámci udeleného súhlasu je Ján Nagy N TRAVEL oprávnená tieto obrazové snímky akokoľvek upravovať, spracovávať, meniť a spájať s inými dielami. Zákazník dáva v zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 40/1964 Z.z. občiansky zákonník povolenie so zobrazovaním, rozmnožovaním a rozširovaním podobizne a obrazových snímok všetkých osôb zobrazených na obrazovej snímke poskytnutej spoločnosti Ján Nagy N TRAVEL v rámci recenzie, a to v rozsahu udelenej licencie.Ján Nagy N TRAVEL sa zaväzuje akúkoľvek recenziu odstrániť, ak Zákazník pošle žiadosť o jej odstránenie na e-mail jannagysala@gmail.com
 • Spoločnosť Ján Nagy N TRAVEL sa zaväzuje v rámci výkonu svojej obchodnej činnosti postupovať v súlade so Zákonom a predpismi na ochranu spotrebiteľa, aby boli čo najlepšie chránené záujmy Zákazníka.
 • Zákazník bol s  týmito Podmienkami oboznámený, výslovne ich prijíma a potvrdzuje, že tieto Podmienky neob
 • sahujú žiadne ustanovenia, ktoré Zákazník nemohol očakávať.
 • Tieto Podmienky sú účinné od 01.01.2015 a nahrádzajú predchádzajúce