Servisné číslo 0949 256 799, 0904 646 932

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Cestovná agentúra Ján Nagy N TRAVEL

Sídlo: Priečna 1909/3, 927 05 Šaľa

Prevádzka: gen. L. Svobodu 6843, 927 05 Šaľa

ČO:  45992983
DIČ: 1083181143

web:      www.ntravel.skwww.ntravel.eu, www.skvelevylety.sk, www.skveledovolenky.sk

Email :  jannagysala@gmail.com

Banka: Československá obchodná banka

Číslo účtu: IBAN: SK51 7500 0000 0040 1270 5022

Obchodné podmienky pre predaj zájazdov

 • prevádzkovateľom elektronického obchodu www.ntravel.sk  a www.ntravel.eu je cestovná agentúra Ján Nagy N TRAVEL, gen. L. Svobodu 6843, 927 05  Šaľa, IČO 45 992 983 – ďalej len Ján Nagy  N TRAVEL
 • Zájazdom sa podľa zákona č.281/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov rozumie vopred pripravená a zostavená kombinácia najmenej dvoch z nasledujúcich služieb, pokiaľ je predávaná alebo ponúkaná k predaju za súhrnnú cenu a pokiaľ je služba poskytovaná po dobu presahujúcu 24 hodín alebo keď zahŕňa ubytovanie cez noc, a) doprava, b) ubytovanie, c) iné služby cestovného ruchu, ktoré nie sú doplnkom dopravy alebo ubytovania a tvorí významnú súčasť kombinácie služieb, napr. stravovanie, zabezpečenie sprievodcu, spoločensko-kultúrny program alebo rekreačno-športový program. Zájazd od CA si môže kúpiť akákoľvek osoba staršia ako 18 rokov. 
 • na všetky ponúkané zájazdy má Ján Nagy N TRAVEL uzatvorenú platnú Zmluvu o obchodnom zastúpení príslušnej CK a plnú moc na predaj uvedených zájazdov
 •  naša ponuka zájazdov je pravidelne aktualizovaná cez elektronické dáta, ktoré sa prenášajú priamo zo servera usporiadajúcej cestovnej kancelárie
 • cestovná agentúra Ján Nagy N TRAVEL  si vyhradzuje právo na chybu publikovaných cien, termínov a ďalších údajov v ponuke.
 • CA si vyhradzuje právo na chybu publikovaných cien, termínov a ďalších údajov, záväzná pre predávajúceho i kupujúceho je len cena a údaje uvedené na platnej cestovnej zmluve. U nás objednávané zájazdy sú za rovnakú cenu a podmienok ako u usporiadajúcej CK!
 • predaj zájazdov podlieha Všeobecným zmluvným podmienkam  organizujúcej CK, ktoré zákazník obdrží spolu s návrhom zmluvy
 • Zmluvu o obstaraní zájazdu (ZOZ) môže podpisovať len osoba staršia ako 18 rokov a spôsobilá k právnym úkonom

Objednávka

Každý návštevník serveru môže poslať ľubovoľné množstvo NEZÁVÄZNÝCH objednávok. CA nemá v minúte objednania zájazdu klientom informácie o tom, či je daný zájazd voľný alebo nie. CA si vyhradzuje právo po odoslaní objednávky na opravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri nahrávaní zájazdu do databázy. CA si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky, ktoré sú rozporuplné, prípadne neúplné, alebo neobsahujú správne telefónne číslo, i bez odpovede zákazníkovi.

Upozorňujeme, že pri niektorých ponukách napr. na poslednú chvíľu, tzn. „Last minute“ nemusia byť uvedené kompletné informácie, tie Vám upresní náš pracovník. Cena „Dieťa“ je platná obvykle pre dieťa na 1.prístelke v doprovode dvoch osôb. Táto ponuka je obmedzená vekom dieťaťa podľa pokynov jednotlivých zastupovaných CK.

Vybavovanie objednávok

Po prijatí NEZÁVÄZNEJ objednávky vykoná CA rezerváciu zájazdu. To je možné v priebehu prevádzkovej doby CK i CA. Niektoré CK nemajú cez víkendy otvorené, teda objednávka bude vybavená v takomto prípade v najbližší pracovný deň.

V prípade, že to nie je možné – Ján Nagy N TRAVEL kontaktuje zákazníka a dohodne ďalší postup. 
Zájazdy je možné objednať cez www.ntravel.sk a www.ntravel.eu  telefonicky na tel. č. +421904646932, +421949256799, mailom na jannagysala@gmail.com alebo osobne na predajnom mieste.

Vznik zmluvného vzťahu (predaj zájazdov zastúpených cestovných kancelárií):

Pri úspešnej rezervácii v CK je zákazníkovi podľa predchádzajúcej dohody odovzdaný návrh cestovnej zmluvy s potrebnými pokynmi na vyplnenie zmluvy, jej podpis a úhradu zájazdu a to e-mailom na jannagysala@gmail.com alebo osobne. CA informuje zákazníka do akej doby je potrebné (v prípade jeho záujmu) zaslať podpísanú zmluvu späť do CA. Klient musí v prípade záujmu poslať podpísanú cestovnú zmluvy vrátane dokladu o prevedenej platbe výhradne do CA. Zaslanie inému subjektu môže mať za následok prepadnutie rezervácie a nemožnosť nákupu objednaných služieb. Storno podmienky – viď tieto VOP. Termíny pre platbu zálohy alebo doplatku sú pre zákazníka záväzné a CA nie je zodpovedná za následky oneskorenej platby (zo strany CK môže dôjsť k stornu rezervácie alebo zájazdu).

Platba

Za bežné zájazdy objednávané viac, ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu zaplatí zákazník spravidla 50 % z jeho plnej ceny, následne potom jeden kalendárny mesiac pred čerpaním prvej služby (nástup na zájazd) doplatí zvyšnú čiastku do plnej ceny zájazdu. Zájazdy typu “last minute” a zájazdy objednávané menej, ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu, hradí klient jednorázovo v plnej výške ceny na účet CA vedený vo Československá obchodná bankaIBAN: SK51 7500 0000 0040 1270 5022, prípadne po dohode s CA priamo na účet danej CK v pobočke príslušnej banky, bankovým prevodom alebo na pobočkách CA. Môžu nastať výnimky, vzhľadom k obsadenosti letov, zájazdov atď. a potom budú klientovi predané iné inštrukcie pre platbu než tu uvedené. Zákazník berie na vedomie, že pri zakúpení zájazdu môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, že cestovná kancelária usporiadajúca príslušný zájazd rezerváciu nepotvrdí. V takomto prípade cestovná zmluva nenadobudla účinnosť a klient má nárok na bezodkladné vrátenie všetkých už uhradených finančných prostriedkov. V takom prípade klient nemá však nárok na náhradu škody. Letecké spoločnosti si vzhľadom k sústavnému zvyšovaniu ceny leteckého benzínu na svetových trhoch vyhradzujú právo na zmenu výšky palivového príplatku. Ich navyšovanie sa riadi VOP CK. Niektoré CK hradia tieto navýšenia zo svojich prostriedkov, iné vyžadujú od klientov doplatiť cenový rozdiel dodatočne pred odletom. Podmienky stanovené cestovnými kanceláriami je klient a CA povinná akceptovať.

Cestovná zmluva nadobúda účinnosť dňom písomného potvrdenia zo strany CK a doručením objednávateľovi.
Poplatky za platbu v SR sú hradené takto:
– poplatok za platbu zálohy alebo doplatku od zákazníka na účet CA hradí zákazník 
– poplatky za platbu zálohy alebo doplatku z účtu CA na účet CK hradí CA
– poplatky za prípadné doplatky nesie tá strana, ktorá doplatok zapríčinila (zákazník alebo CA) 
– poplatky za vrátenie preplatku zákazníkovi nesie CA bez ohľadu na príčinu 
– pri platbe kartou je účtovaný manipulačný poplatok vo výške vopred oznámené pracovníkom CA

Cestovné doklady

Každý cestujúci je povinný mať so sebou do zahraničia platný cestovný pas, prípadne Občiansky preukaz vo forme ID karty pre cesty po území Európskej Únie, na Island, do Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny, Macedónskej republiky, Srbska, Albánska, Gruzínska, Moldavska a Gibraltár. Pri cestách na územie iných štátov je potrebný cestovný pas platný minimálne 6 mesiacov od predpokladaného ukončenia pobytu. Do všetkých krajín Európskej únie možno cestovať s cestovným pasom, alebo občianskym preukazom, rovnako ako na Island, do Švajčiarska, Nórska a do Lichtenštajnska. Upozorňujeme, že v prípade využitia leteckej dopravy môžu niektoré letecké spoločnosti vo svojich prepravných podmienkach stanoviť podmienku predloženia cestovného pasu. Preto je vždy potrebné preveriť si, či konkrétna letecká spoločnosť akceptuje občiansky preukaz ako cestovný doklad. Každý cestujúci je povinný overiť si dôležité informácie súvisiace so vstupom do vybranej destinácie , prípadne štátov, ktoré pri pozemnej doprave do vybranej destinácie prechádzajú. Vízové formality si musí klient zaistiť sám ešte pred vycestovaním. CA či CK nenesie žiadnu zodpovednosť za ne/udelenie víza cestujúcemu. Bližšie informácie nájdete na stránkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky na www.mzv.sk . Pred objednaním zájazdu sú cestujúci taktiež povinní si skontrolovať vízové, bezpečnostné a ďalšie podmienky pre vstup do krajiny, vrátane situácie v destinácii. 

Potrebné doklady – vouchery, letenky a pod. obdrží zákazník od CA alebo príslušnej CK. Doklady sú odosielané obvykle cca 3-7 dní pred odjazdom alebo môžu byť v krajnom prípade najmä pri zakúpení zájazdu na poslednú chvíľu predané klientovi až priamo na letisku.

Zájazdy na vyžiadanie

Niektoré zájazdy je nutné najskôr vyžiadať u partnera CK v destinácii (hotel v zahraničí a pod.). CA je v takomto prípade oprávnená podľa podmienok danej CK požadovať zálohu až 100% ešte pred rezerváciou zájazdu, ktorá po úspešnom vyžiadaní je ihneď záväznou a vzťahujú sa na ňu ihneď storno podmienky danej CK. V prípade neúspešnej rezervácie  (nevyžiadanie) a pokiaľ si zákazník nevyberie iný zájazd sa vždy vracia záloha v plnej výške. 

Storno podmienky

Klient je oprávnený stornovať objednaný zájazd nasledovne:
Až do okamihu zloženia zálohy alebo podpisu zmluvy bez storno poplatkov.

Po uzatvorení cestovnej zmluvy a úhrade zálohy, či celej čiastky – podľa storno podmienok danej CK.

Odstúpenie od cestovnej zmluvy /storno/ musí byť vykonané výhradne písomnou formou s podpisom objednávateľa a zaslané na e-mailovú adresu  jannagysala@gmail.com .

Reklamácie

Prípadné reklamácie k zájazdu či službám odporúčame riešiť na mieste pobytu s delegátom alebo recepciou ubytovacieho zariadenia, aby mohli byť poruchy ihneď odstránené či napravené. Taktiež je pre vybavenie reklamácie lepšie nechať si reklamované skutočnosti potvrdiť písomne podpisom zástupcu CK alebo ubytovacieho zariadenia. Tiež býva k dispozícii klientovi non-stop telefonická linka usporiadajúcej CK. Ak sa klient rozhodne reklamovať až po ukončení čerpania služieb, je potrebné reklamáciu zaslať do CA najlepšie písomne, prípadne k nej naviac ešte pripojiť reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdený aj delegátom CK, doplneným fotografiami reklamovanej skutočnosti (pokiaľ je to možné), atď./. Všetko doporučujeme zaslať na e-mail jannagysala@gmail.com . Ján Nagy N TRAVEL je cestovnou agentúrou, takže podľa zákona nezodpovedá za služby poskytnuté cestovnou kanceláriou a taktiež tým pádom nevybavuje v ich mene reklamácie. Po obdržaní reklamácie je táto nami zaslaná usporiadajúcej CK, ktorá je povinná sa k nej vyjadriť v zákonom stanovenej lehote. Prípadné námietky k odpovedi na reklamáciu budú zaslané CK. Vyjadrenie CK k námietke musí byť do 30 dní od doručenia.

Reklamačný poriadok

Ján Nagy N TRAVEL (ďalej len ako “CA”) ako autorizovaný predajca zájazdov, mnohých renomovaných cestovných kancelárií, vydáva týmto tento reklamačný poriadok pre uplatňovanie práv zákazníkov pri zodpovednosti za chyby služieb cestovného ruchu (reklamácia)

Zodpovednosť CK

Za porušenie záväzkov vyplývajúcich z cestovnej zmluvy zodpovedá CK, s ktorou má zákazník uzatvorenú cestovnú zmluvu. CK zodpovedá bez ohľadu na to, či záväzky by mali byť splnené CK alebo inými dodávateľmi služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu. CK nenesie žiadnu zodpovednosť a neručí za úroveň, cenu, prípadne vzniknutú škodu pri službách a akciách, ktoré nie sú dojednané v cestovnej zmluve, organizovaných inými subjektmi, ktoré si zákazník objedná na mieste u delegáta, hotela či iných organizácií. Za predmet reklamácie nemôže byť považovaný výlet zadarmo alebo darček zadarmo, atď.

Právna úprava


Zodpovednosť CK sa riadi ustanoveniami cestovnej zmluvy, zákonom 281/2001 Z.z.o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr, zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Lehota pre podanie reklamácie


Reklamáciu je potrebné uplatniť u usporiadajúcej CK bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 rokov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, kedy mal byť zájazd ukončený podľa cestovnej zmluvy, inak právo zaniká. Táto lehota je zachovaná taktiež vtedy, pokiaľ zákazník urobí reklamáciu v CA.

CA po obdržaní reklamácie túto bez zbytočného odkladu odošle či odovzdá do usporiadajúcej CK k vybaveniu. O spôsobe vybavenia reklamácie bude zákazník oboznámený zo strany usporiadajúcej CK v súlade s reklamačným poriadkom CK.

Spôsoby reklamácie

Klient je povinný uplatniť reklamáciu včas bez zbytočného odkladu tak, aby mohla byť zjednaná náprava, pokiaľ možno na samotnom mieste (v destinácii v priebehu dovolenky). Uplatnenie reklamácie na samotnom mieste, umožňuje odstránenie vady okamžite, zatiaľ čo s odstupom času sa sťažuje dokázateľnosť i objektívnosť posudzovania a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie. Reklamáciu služieb je možné uplatniť v mieste poskytovania služieb u delegáta usporiadajúcej CK, a to písomne alebo ústne. O ústnom podaní reklamácie bude spísaný reklamačný protokol, v ktorom bude uvedené meno zákazníka, špecifikácia zájazdu, názov ubytovania a popis reklamácie. Reklamačný protokol bude podpísaný zákazníkom a delegátom usporiadajúcej CK. V prípade, že reklamácia nebude vybavená na mieste samotnom, je potrebné ju uplatniť po návrate z dovolenky u usporiadajúcej CK, najlepšie zaslaním doporučenou poštou na adresu sídla CA, prípadne na adresu sídla usporiadajúcej CK.

Obsah reklamácie

Pre ľahkú identifikáciu Vašej reklamácie, by reklamácia mala obsahovať údaje potrebné pre identifikáciu služieb, ktoré boli poskytnuté chybne alebo neboli poskytnuté vôbec.

Identifikácia spočíva v tom, že zákazník uvedie:
a) číslo cestovnej zmluvy, 
b) dátum jej uzatvorenia, 
c) s akou cestovnou kanceláriou bola cestovná zmluva uzatvorená, 
d) popis chybne poskytnutej služby alebo údaj o tom, ktoré služby neboli poskytnuté vôbec, 
e) čoho sa zákazník domáha, 
f) bankové spojenie zákazníka, pokiaľ žiada primeranú zľavu z chybne poskytnutej služby, 
g) doporučujeme priložiť reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdeným vlastníkom objektu, fotografiami, atď., a podpísaný delegátom cestovnej kancelárie, pokiaľ je reklamácia uplatňovaná priamo na mieste poskytovaných služieb.

Povinnosti zákazníka

Zákazník je povinný poskytovať pri vybavovaní reklamácie súčinnosť, najmä doplňovať požadované skutočnosti, podávať informácie a vysvetlenia, predkladať doklady preukazujúce aj skutkový stav.

Lehoty pre vybavenie reklamácie

V prípade, že je reklamácia uplatnená priamo u delegáta usporiadajúcej CK, potom je tento delegát oprávnený o reklamácii obvykle rozhodnúť, či požiadavke klienta vyhovie. V ďalších prípadoch bude reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa zákazník s usporiadajúcou CK nedohodnú na dlhšej lehote.

Reklamačné poriadky

Podrobnosti reklamačného riadenia sú stanovené v reklamačných poriadkoch každej cestovnej kancelárie, ktoré majú prednosť pred týmto reklamačným poriadkom.

Účinnosť reklamačného poriadku

 • Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť od 01.01.2015.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od vyššie uvedeného dátumu a toto vydanie nahrádza  všetky ich predošlé verzie.

ALTERNATÍVNY SPOSOB RIEŠENIA SPOROV

Každý, kto pri kúpe zájazdu alebo cestovných služieb vystupuje ako spotrebiteľ, má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. Zoznam subjektov, ktoré sú oprávnené riešiť alternatívne vzniknutý spor, nájde spotrebiteľ na webovej stránke EU https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

Odmietnutie Zákazníka

 • ·         Ján Nagy N TRAVEL si vyhradzuje právo odmietnuť akékoľvek objednávky či uzatvorenie Zmluvy so Zákazníkom hlavne v nasledujúcich prípadoch:
 • ·         Zákazník opakovane zasiela neúplné alebo úmyselne nesprávne vyplnené objednávky, alebo
 • ·         Zákazník neuvedie správne kontaktné údaje na svoju osobu;
 • ·         Zákazník viac ako v dvoch po sebe nasledujúcich prípadoch bezdôvodne nezaplatí zálohu alebo celú čiastku za objednaný Zájazd v súlade s Podmienkami , alebo
 • ·         Zákazník vo viac ako dvoch prípadoch nezašle podpísanú cestovnú zmluvu
 • ·         Zákazník opakovane porušuje Podmienky prevádzky Mobilnej aplikácie.